Pad: Beheermaatregelen / Maaien

MAAIEN

Definitie

Maaien is het afvoeren van bovengrondse delen van planten, met daarin aanwezige nutriënten en organische stof.

Doel

Aandachtspunten

Verdere informatie over maaien is te vinden bij het regulier beheer of herstelbeheer van de verschillende graslandtypen (N10 t/m N13) en verder bij Open duin, Grijze duinen , Kalkrijke duinvalleien , Duinheide , Heide en stuifzand , Helofytenmoeras , Trilveen en Veenmosrietland.

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website