Pad: Beheermaatregelen / Chopperen

CHOPPEREN

Definitie

Chopperen is een vorm van verdiept maaien of van ondiep plaggen, afhankelijk van de diepte, waarop de machine wordt afgesteld. Chopperen kan als vorm van plaggen worden gebruikt op plaatsen waar de strooisellaag dunner is dan twee centimeter.

Doel

Afvoer van de overmaat aan voedingsstoffen en zuren die zich in de loop der jaren in het systeem hebben opgehoopt in vegetatie, strooisel en de bovenste bodemlaag onder invloed van de VER-thema’s door het diep wegmaaien van de vegetatie, en opnieuw beginnen van de vegetatiesuccessie vanaf een vrijwel kale bodem.

Uitvoeringsvoorschriften

Aandachtspunten

Zie de aandachtspunten onder de beheersmaatregel plaggen.

Aanvullende maatregelen

Verdere informatie over chopperen en plaggen is te vinden onder herstelbeheer van heide en stuifzand, duinheide , duinbos , zandverstuiving , jeneverbesstruweel , droge duingraslanden, kalkrijke duinvalleien, dotterbloemgrasland , heischraal grasland , zinkweide , zure en (zeer) zwakgebufferde vennen , trilveen , moerasheide en veenmosrietland.

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website