Pad: Beheermaatregelen / Bekalken

BEKALKEN (Toevoegen van basische stoffen)

Definitie

Onder bekalken wordt verstaan het toevoegen van kalk of kalkhoudende stoffen, om de effecten van verzuring tegen te gaan. Verzuring kan in natte systemen ook worden tegengegaan door het toevoegen van basische stoffen (bufferstoffen) door middel van het aanvoeren van gebufferd grond- of oppervlaktewater.

Doel

Doel van het toevoegen van bufferstoffen is het herstel van de zuurgraad van de bodem of het oppervlaktewater. Hiermee wordt beoogd de basenverzadiging of buffercapaciteit van de bodem of het water op peil te brengen, waardoor het systeem beter bestand is tegen de effecten van verzuring of de gevolgen van verzuring worden verholpen.

Aandachtspunten

Verdere informatie over het toepassen van bekalking is te vinden onder herstelbeheer van Droge heide , Natte heide , Duinheide , Heischraal grasland , Bloemrijk grasland , Eikenhakhout en Vochtig Weidevogelgrasland.

Bij het herstelbeheer van (zeer) zwakgebufferde vennen komt het toevoegen van basische stoffen in de vorm van inlaat van grondwater of inlaat van gebufferd oppervlaktewater en bekalking van het inzijggebied aan bod.

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website