Pad: Beheermaatregelen / Verbeteren hydrologische situatie

VERBETEREN HYDROLOGISCHE SITUATIE

Definitie

Met het verbeteren van de hydrologische situatie worden twee typen maatregelen bedoeld:

Doel

Hydrologische maatregelen zijn gericht op het tegengaan van verdroging en/of het bestrijden van de daardoor ontstane eutrofiëring en/of verzuring.

Aandachtspunten

Verdere informatie over het verbeteren van de hydrologische situatie is te vinden onder herstelbeheer en inrichting van de landschapstypen Nat zandlandschap, Beekdallandschap en Laagveenlandschap en de natuurtypen Natte heide, Dotterbloemgrasland , Nat schraalgrasland, Kalkmoeras , Kalkrijke duinvallei, Broekbos , Zwak gebufferd ven , Zeer zwak gebufferd ven , Kranswierwater , Waterplantenrijk water en Herstellend hoogveen .        

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website