Pad: Beheermaatregelen / Baggeren

BAGGEREN

Definitie

Baggeren is het uit permanente of tijdelijke wateren verwijderen van slib en ander niet in een bodemhorizont gestructureerd organisch materiaal, dat onder invloed van verzuring en/of vermesting is ontstaan. Baggeren wordt als herstelbeheer toegepast in vennen en laagveenwateren. Het verwijderen van oude pakketten vast veen (d.w.z. niet sterk veraard veen) is geen effectgerichte maatregel. Vanwege de archiefwaarde van onverstoorde oude veenpakketten is het wenselijk deze te behouden.

Doel

Afvoer van nutriënten en zuren door het verwijderen van sliblagen en andere lagen week organisch materiaal die ontstaan zijn onder invloed van verzuring en/of vermesting.

Aandachtspunten

Verdere informatie over het toepassen van deze beheersmaatregel is te vinden onder herstelbeheer van zure vennen , zeer zwakgebufferde vennen , zwak gebufferde vennen, kranswierwateren , waterplantenrijke wateren en laagveen- en zeekleilandschap .

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website