Pad: Fauna / Moerasvogels

In Nederland en Europa zijn de moerasvogels sinds 1970 sterk in aantal en verspreiding achteruit gegaan. Voor sommige soorten lijkt er sinds de jaren '90 sprake van een lichte stabilisatie of zelfs toename in hoeveelheid broedparen, maar het merendeel kent nog steeds een neerwaartse trent. Nederland is met zijn rivierenlandschap, stagnerende situatie met veenvorming en zoet/brakwatergetijdegebieden een zeer uniek gebied voor moerasvogels in Noord-west Europa. Vanaf de 11e eeuw is dit landschap grootschalig in cultuur gebracht waardoor een zeer groot deel van het oorspronkelijke leefgebied verdwenen is. De verstoring is enorm en vele moerasvogels staan daardoor op de Rode Lijst van karakteristieke en bedreigde soorten. Er zijn special maatregelen nodig om de moerasvogel goed te beschermen.

Hieronder vindt u informatie over onderzoek en beheer van moerasvogels. Per soort kunt u direct specifieke rapporten downloaden of via de factsheet onder meer informatie over de soort, habitateisen, specifieke beheermaatregelen en relevante literatuur vinden.

 Nieuwste links
 
 Over nestvlotjes voor de Zwarte Stern 
 Downloads moerasvogelrapporten
 
Algemeen
Algemene rapporten
Bepaling van streefwaarden en oppervlaktes moeras voor prioritaire soorten
Beschermingsplan Moerasvogels 2000-2004 
Broedsucces en conditie van algemene moerasvogels in Constant Effort Sites
Ecologie beheer literatuur
Hoe herinrichting van het land bedreigde soorten de kans geeft
Huidige omvang rietoogst in Nederlandse moerassen en verbetering van rietbeheer voor moerasvogels
Leefgebieden van moerasvogels in agrarisch gebied lepelaar purperreiger zwarte stern
Moerasherstel in de Ooijpolder
Moerasvogels houden is moerassen behouden
Moerasvogels op peil
Onderzoek en monitoring literatuur
Plannen voor nieuw moeras in Nederland
Provinciale streefwaarden moerasvogels
Ruimte voor riet en moerasvogels in de noordelijke randmeren
Terreinkeus van porseleinhoen, snor en baardman in Nederlandse moerasgebieden
 
Baardmannetje
Factsheet Baardmannetje
Terreinkeus van porseleinhoen, snor en baardman in Nederlandse moerasgebieden
 
Blauwborst
Factsheet Blauwborst
 
Blauwe kiekendief
Factsheet Blauwe kiekendief
 
Grote karekiet
Factsheet Grote karekiet
 
Krooneend
Factsheet Krooneend
 
Kwak
Factsheet Kwak 
 
Lepelaar
Factsheet Lepelaar 
Leefgebieden van moerasvogels in agrarisch gebied lepelaar purperreiger zwarte stern
 
Porseleinhoen
Factsheet Porseleinhoen 
Terreinkeus van porseleinhoen, snor en baardman in Nederlandse moerasgebieden
 
Purperreiger
Factsheet Purperreiger 
Het succes van de Zouweboezem als foerageergebied voor purperreigers
Kwaliteitseisen aan foerageergebieden van purperreigers in veenweiden
Leefgebieden van moerasvogels in agrarisch gebied lepelaar purperreiger zwarte stern
Voedselgebieden van de purperreiger in Nederland
 
Rietzanger
Factsheet Rietzanger
 
Roerdomp
Factsheet Roerdomp 
Jaar van de Roerdomp
Terreinkeus van de roerdomp in Nederlandse moerasgebieden
 
Snor
Factsheet Snor 
Het voorkomen van de Snor in relatie tot moeraskarakteristieken en moerasbeheer in Nederland
Terreinkeus van porseleinhoen, snor en baardman in Nederlandse moerasgebieden
 
Woudaap
Factsheet Woudaap 
 
Zwarte stern
Factsheet Zwarte stern
Aantallen en broedsucces van de Zwarte stern in Nederland in 2006 
Broedsucces bij de Zwarte stern 
De Zwarte stern in het Groene Hart in 2002
De Zwarte stern in het Groene Hart in 2003 
De Zwarte stern in het Groene Hart in 2004
De Zwarte Stern in het Groene Hart resultaten 
Een evaluatie van nestvlotjes voor de Zwarte stern
Hoge vlotjes veroorzaken laag broedsucces bij Zwarte stern 
Leefgebieden van moerasvogels in agrarisch gebied lepelaar purperreiger zwarte stern 
Leeftijdenpulli
Onderzoek laat zien hoe je Zwarte sterns effectiever beschermt
Vissen in troebel water
Zwarte stern in Fryslan verleden, heden en kansen voor de toekomst

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website