Pad: Natuurtypen / Cultuurhistorische bossen (N17) / Vochtig hakhout en middenbos (N17.01) / Middenbos / Regulier beheer

Middenbos 

Inhoud van deze pagina:

REGULIER BEHEER
Niet één recept
Voorkomen van verruiging

Niet één recept
Het beheer van middenbos kent vele variaties. Maar er zijn ook een aantal vaste regels. Essentieel is allereerst dat er een verschil wordt gemaakt tussen hakhout en opgaande bomen Daarbij wordt periodiek alle hakhout afgezet en een deel van het opgaand hout gekapt. De opgaande bomen zijn daardoor verdeeld in leeftijdsklassen en bij kap wordt steeds een deel van elke leeftijdsklasse geoogst. Voor een bepaald bosperceel wordt hierbij uitgegaan – hetzij uit traditie, hetzij volgens een meer formeel beheerplan – van een bepaalde kapcyclus waarbij zowel het aantal jaren tussen de opeenvolgende kapbeurten als het aantal leeftijdsklassen min of meer vast ligt. Binnen dit keurslijf is veel variatie mogelijk. Er bestaan grote verschillen per streek. De tijdspanne tussen twee kapbeurten varieert in het algemeen tussen de 10 en de 30 jaar, het aantal leeftijdsklassen tussen de 4 en de 7. Daarbij zijn er ook variaties mogelijk in de tijd. Op de meeste plaatsen zal vroeger het schema steeds opnieuw zijn aangepast naar gelang de behoeften van het moment, waarbij er zeker ook perioden van roofbouw en kaalslag zijn opgetreden. Zo zijn in de Tweede Wereldoorlog veel Noord-Franse middenbossen (met name in Picardië) door de bezetter leeggekapt en vindt men hier vrijwel geen overstaanders ouder dan 65 jaar meer.

Voorkomen van verruiging
Twee soorten die explosief kunnen reageren op periodieke kaalkap – en daarbij voor veel problemen kunnen zorgen - zijn Bosrank (Clematis vitalba) op ondiepe kalkbodems en Gewone braam (Rubus fruticosus) op (diepere) leembodems (zie ‘Bosrank en bramen’ onder Bedreigingen). Het behoort van oudsher tot het reguliere bosbouwkundig beheer van middenbossystemen om deze soorten in de eerste jaren na de kap te beteugelen. Ook vanuit oogpunt van natuurbeheer is beteugeling van Bosrank en braam van belang. Dit is echter een bijzonder arbeidsintensieve en zware klus.

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer | Inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website