Pad: Natuurtypen / Bossen met productiefunctie (N16) / Droog bos met productie (N16.01) / Cultuurbos (droog) / Herstelbeheer

Cultuurbos

Inhoud van deze pagina: 

HERSTELBEHEER
Opnieuw: vooral oude bosgroeiplaatsen zijn van belang
Bosbegrazing 
Bosrandbeheer

Opnieuw: vooral oude bosgroeiplaatsen zijn van belang
Natuurherstel in een cultuurbos betreft het behoud van soorten met dispersieproblemen en/of een geringe tolerantie voor strooiselaccumulatie. Het gaat hierbij vooral om oude bosgroeiplaatsen. Mogelijke maatregelen:

Bosbegrazing
Bosbegrazing is gunstig voor de natuurfunctie, mits extensief en grootschalig toegepast. Bij de onvermijdelijk intensievere begrazing van kleine terreinen kunnen restpopulaties van oud-bossoorten verdwijnen door vraat of vertrapping. Daarbij kan in kleine terreinen ook de bosontwikkeling worden beïnvloed doordat zaailingen van loofboomsoorten meer gegeten worden dan die van naaldbomen. Bij keuze tussen verschillende loofboomzaailingen zullen juist die soorten met een goed afbreekbaar bladstrooisel (positief voor natuur) bij voorkeur worden weggevreten. Wanneer bosbegrazing extensief wordt toegepast op de schaal van het boslandschap zijn deze risico’s veel minder groot terwijl de voordelen aanzienlijk zijn. Door begrazing op landschapsschaal worden open ruimtes ontwikkeld en ontstaan contrasten in lichtklimaat. Ook vertraagt begrazing de door stikstofdepositie versnelde successie.

Bosrandbeheer
Bosrandbeheer kan heel waardevol zijn als scherpe overgangen van het bos naar het oude cultuurlandschap worden omgevormd naar een bredere gradiënt met mantel- en zoomvegetaties, liefst onder invloed van begrazing. Deze vorm van bosrandbeheer kan aansluiten op het beheer van heideachtige of grazige stroken langs paden en wegen in het bos zelf. De paden moeten daarvoor liefst niet te smal zijn, met voldoende ruimte voor geleidelijke overgangen tussen pad en bosrand. Dit heeft niet alleen betekenis voor de – vaak zeer bloemrijke – flora van bosranden, maar vooral ook voor tal van insectensoorten (waaronder bosvlinders). Het verdient dan ook aanbeveling waar mogelijk bestaande bospaden (plaatselijk) te verbreden en – om de variatie in micromilieus te vergroten – enigszins te laten slingeren. Een en ander dient wel te geschieden met respect voor cultuurhistorische waarden zoals oude, karakteristieke beuken langs boslanen. Ook dient de herstructurering van bospaden en exploitatiewegen niet ten koste te gaan van (rest)populaties van oud-bosplanten.

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer | Inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website