Pad: Natuurtypen / Vochtige bossen (N14) / Haagbeuken- en essenbos (N14.03) / Kalkhellingbos / Inrichting

Kalkhellingbos

INRICHTING

Bosranden en -paden zijn erg belangrijk
Het herstellen van het hakhoutbeheer zal – zeker in hellingbossen – alleen al om financiële redenen vaak slechts over een beperkte oppervlakte mogelijk zijn. Door veel aandacht te besteden aan het randenbeheer kan toch een deel van de soortendiversiteit van de kalkbossen worden behouden. Daarbij zullen ook weer kansen ontstaan voor plantensoorten als Wilde marjolein, Donderkruid en Ruig hertshooi en zeldzame dagvlinders als de Keizersmantel. Deze soorten wisten vroeger tijdens de kapvlakte-fase van het middenbosbeheer tijdelijk tot in het bos door te dringen, maar bij kroonsluiting verdwenen ze weer snel. De trefwoorden hierbij zijn variatie in structuur en variatie in lichtklimaat. Als vuistregel geldt dat op basenrijke bodem de potenties voor soortenrijke bosrandgemeenschappen groter zijn dan aan de arme, zure kant (dat is overigens voor de fauna geen uitgemaakte zaak). Brede, rafelige randen zijn aan te bevelen – te bereiken door de bosrand zover terug te zetten dat er ruimte komt voor struweelontwikkeling en er aan de buitenrand ruimte is voor zoomgemeenschappen (periodiek maaien). Door hier en daar inspringend een boom te verwijderen zal bovendien in het aangrenzend deel van het bos variatie in lichtklimaat ontstaan.
Ook door de bermen van bospaden te verbreden kunnen mogelijkheden ontstaan voor bosbewoners die aan licht en halfschaduw gebonden zijn: planten- maar zeker ook veel insectensoorten, zoals het Boswitje en de Hazelmuis (zie ook hierboven ‘Bijzondere fauna’ onder Betekenis en kenschets). Daarbij is het herstel van de begroeiing van verdwenen of gedegradeerde verbindingszones als holle wegen en graften erg belangrijk om de verspreidingsmogelijkheden van bossoorten in het sterk versnipperde Zuid-Limburgse heuvelland te vergroten.

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer | Inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website