Pad: Natuurtypen / Vochtige bossen (N14) / Hoog- en laagveenbos (N14.02) / Veenbos / Inrichting

Veenbos

Inhoud van deze pagina:

INRICHTING
Kwetsbaar maar onaantrekkelijk voor betreding
Hydrologie en zaadbronnen bepalen kansrijkdom
Met bijdragen van
Literatuur

Kwetsbaar maar onaantrekkelijk voor betreding
Veenbossen zijn zeer kwetsbaar voor betreding. Ze zijn door hun natte en vaak slappe bodem echter ook onaantrekkelijk om in te wandelen. Vaak zijn veenbossen voor recreanten alleen toegankelijk via paden die over walletjes of vlonders lopen of per boot via sloten en plassen. Schade door betreding is dan gering. Verstoring van de fauna door recreanten in opengestelde gebieden kan echter wel een probleem zijn. In de meeste veenbossen voorkomt een gerichte recreatiezonering en -regulering verstoring door recreanten al op doeltreffende wijze.

Hydrologie en zaadbronnen bepalen kansrijkdom
De juiste hydrologische condities zijn niet alleen bepalend voor een goede ontwikkeling van bestaand veenbos, maar ook voor de ontstaansmogelijkheden van nieuwe veenbossen. Realisatie van nieuwe veenplassen waarin zich moeras en veenbos kan ontwikkelen is in de laag gelegen delen van Nederland goed mogelijk. Veel gebieden worden automatisch veenplassen als de onderbemaling wordt gestaakt. Voorwaarde voor het ontstaan van goed ontwikkelde verlandings- en veenbosvegetaties is echter een goede waterkwaliteit.

Ontwikkeling van nieuwe hoogveen-veenbossen is lastig doordat er weinig geschikte locaties van voldoende omvang zijn. Vooral kleinere natuurlijke laagten in de hogere delen van het zandlandschap bieden hier kansen. Ook kunnen binnen hoogveenrestanten terreindelen gekozen worden voor ontwikkeling van hoogveen-veenbossen door beheer en abiotische terreincondities daarop af te stemmen.

Voor alle nieuw te ontwikkelen veenbossen geldt dat aanwezigheid van zaadbronnen een belangrijke factor is voor de soortenrijkdom van het te ontwikkelen bos. Dit speelt met name in het laagveengebied waar hydrologisch geïsoleerde berkenbossen een betrekkelijk nieuw fenomeen zijn. Terreinen in de omgeving van bestaand goed ontwikkeld veenbos, veenmoeras of hoogveen bieden daarom de beste kansen voor ontwikkeling van nieuw veenbos met een hoge biodiversiteit.

Met bijdragen van:
Robbert Wolf, 24.08.2006; Patrick Hommel & Rein de Waal, 25.04.2007; Patrick Hommel, november 2010.

Literatuur:
Stortelder, A.H.F., P.W.F.M. Hommel, R.W. de Waal, K.W. van Dort, J.G. Vrielink & R.J.A.M. Wolf 1998. Broekbossen, Bosecosystemen van Nederland deel 1. KNNV, Utrecht.

| Bedreigingen | Regulier beheer | Inrichting | Herstelbeheer en inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website