Pad: Natuurtypen / Vogelgraslanden (N13) / Wintergastenweide (N13.02) / Ganzegrasland / Bedreigingen

Ganzegrasland

Inhoud van deze pagina:

BEDREIGINGEN
Een korte historie
Bedreigingen op een rij

Een korte historie
De meeste ganzenpopulaties doen het goed. Men is het er vrijwel over eens dat dit niet te maken heeft met verbetering van de omstandigheden in de broedgebieden, die zou hebben kunnen leiden tot een toegenomen reproductie. Het is veel waarschijnlijker dat het komt door verbetering in de overwinteringsgebieden, leidend tot een afname in sterfte. Want daar is heel wat veranderd in de afgelopen decennia. Denk vooral aan een betere bescherming, waaronder vermindering van de jacht, en aan intensivering van de landbouw. De landbouwintensivering wordt ook in Amerika aangewezen als de belangrijke factor die de ganzenpopulaties daar sterk heeft doen groeien. De ontwatering en de toegenomen mestgiften hebben ertoe geleid dat zowel de gewasproductiviteit als de voedselkwaliteit stukken omhoog zijn gegaan. Midden in de winter ziet het gras er tegenwoordig gewoon groen uit, en dat was in de jaren vijftig niet zo!
Het is belangrijk dat ganzen goed de winter kunnen doorkomen en goed kunnen opvetten in het voorjaar, vóór de trekperiode naar de broedgebieden begint. Dan komen ze in een betere conditie aan, is de overleving hoger, en kunnen ze hun timing wellicht beter aanpassen aan de lokale omstandigheden in de broedgebieden. Dat heeft een positief effect op het broedsucces. Voedsel in de winter was vroeger een beperkende factor, nu is het dat niet meer. Dit inzicht is van belang bij het beantwoorden van de vraag wat een beheerder kan doen om het gras voor ganzen te beheren.

Bedreigingen op een rij
De bedreigingen voor ganzen zijn feitelijk het omgekeerde van wat er in de afgelopen decennia is gebeurd. De bedreiging bestaat er met name uit dat er een omslag komt in de omgang met ganzen, zonder dat dit op niveau van de West Palearctische fly-way populatie netjes wordt gecoördineerd. Het zijn allemaal trekkende soorten en voor sommige soorten zijn er fly-way management plannen en internationale afspraken. Lokale ingrepen in terreinbeheer en populatiegrootte gebeuren in die internationale context. Dus: een toename van jachtdruk, zonder goede monitoring, internationale afspraken en een achterliggend populatiemodel is een bedreiging op internationale schaal. Op lokale schaal zijn een verlies aan habitat door toename van verstoring, verruiging en aanleg van nieuwe infrastructuur een bedreiging.
Het opvangbeleid in foerageergebieden gaat gepaard met verjaagbeleid buiten de opvanggebieden. Vooralsnog (d.d. 2009) bestaat de indruk dat verjaagacties tamelijk ad hoc en ongecoördineerd plaatsvinden. Het verjaagbeleid gaat ook met afschot gepaard. Momenteel is de omvang daarvan gemiddeld ruim 5% van de in Nederland overwinterende populaties.
Verkweldering (kwelderherstel, het omzetten van binnendijks gebied in buitendijks grasland) en verminderde bemesting zullen leiden tot een lagere opvangcapaciteit per eenheid oppervlakte, maar ze moeten niet als een bedreiging worden gezien. Er valt veel voor te zeggen om ganzen zoveel mogelijk op te vangen op grasland dat lijkt op hun natuurlijke habitat. Ook als dat lokaal lagere aantallen ganzen tot gevolg heeft. Meer is niet altijd beter.
Bij extensivering van beheer treedt vaak ook verruiging op. Op kwelders, in uiterwaarden en in overige natte graslanden leidt dit tot een verminderde aantrekkelijkheid voor ganzen

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer | Herstelbeheer en inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website