Pad: Natuurtypen / Rijke graslanden en akkers (N12) / Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) / Bloemrijk grasland / Regulier beheer

Bloemrijk grasland

Inhoud van deze pagina

REGULIER BEHEER
Enkele vuistregels voor graslandbeheer
Bloemrijke wegbermen
Met bijdragen van
Literatuur

Hier is het beheer beschreven waarmee ‘oorspronkelijke' bloemrijke graslanden in stand kunnen worden gehouden. De verschraling van zwaar bemeste voormalige landbouwgronden staat beschreven onder herstelbeheer.
De ‘oorspronkelijke' bloemrijke graslanden zijn gebonden aan bodems die goed vocht vasthouden (leem, veen, klei) of waar het grondwater nooit erg diep in de bodem wegzakt (zie onder (zie ook ‘Definitie van bloemrijk grasland' op de pagina ‘Bloemrijk grasland').

Enkele vuistregels voor graslandbeheer
Bloemrijke graslanden kunnen door maaien, beweiden of een combinatie van beiden in stand worden gehouden. Bij staken van die activiteiten veranderen ze in ruigten, struwelen en bossen. Naarmate de standplaatsen voedselrijker zijn, produceren ze meer biomassa en verruigen ze sneller. Op tamelijk voedselrijke standplaatsen zal dus een iets intensievere toepassing van beheersmaatregelen nodig zijn. De relatief hoge productiviteit vergroot de mogelijkheden voor de natuurbeheerder om het hooien of begrazen van de graslanden uit te besteden. Nader onderzoek en een goede inventarisatie van de ervaringen in het beheer van bloemrijke graslanden staat nog uit. Het is uiteraard niet de bedoeling dat bij de toepassing van het maaibeheer of extensief begrazingsbeheer de biotoopvariatie wordt aangetast en plant- en diersoorten verloren gaan. Voorlopig kan een aantal standaard adviezen worden gegevens die in principe voor elk graslandtype gelden:


Bloemrijke wegbermen
Een belangrijk deel van onze bloemrijke graslanden vormen tegenwoordig de wegbermen. Hier is uiteraard een aangepast beheer nodig. Enerzijds hebben de bermen een lintvormig karakter en anderzijds ligt het merendeel ervan buiten de natuurgebieden. Het is verheugend om de te kunnen constateren dat in veel bermen inmiddels het maaisel wordt afgevoerd en dat de bloemenrijkdom in onze wegbermen gestaag toeneemt.

Met bijdragen van:
Emiel Brouwer en Moniek Nooren, oktober 2007.

Literatuur:
Hillegers, H.P.M. 1993. Heerdgang in Zuidelijk Limburg. Een vorm van extensieve beweiding in verleden, heden en toekomst. Dissertatie Rijksuniversiteit Limburg. Publicaties van het Natuurhistorische Genootschap in Limburg 40(1), 160 pp.

Sykora. K.V., Nijs, L.J. de. en Pelsma, T.A.H.M., 1993. Plantengemeenschappen van de Nederlandse wegbermen. Vakgroep Vegetatiekunde (LUW) en Adviesgroep vegetatiebeheer (IKC-NBLF). Uitgever: Stichting KNNV

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer | Inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website