Pad: Natuurtypen / Droge schraalgraslanden (N11) / Droog schraalland (N11.01) / Stroomdalgrasland / Inrichting

Stroomdalgrasland

Inhoud van deze pagina:

INRICHTING
Nieuwe hoogten voor stroomdalgraslanden
Echte kruisdistel als indicator
Eerste resultaten van inrichting van nieuwe natuurgebieden
Toegankelijke natuur
Met bijdragen van 


Nieuwe hoogten voor stroomdalgraslanden
De meeste uiterwaardgraslanden zijn geëgaliseerd en overbemest. Het opnieuw aanbrengen van oorspronkelijk reliëf past in het streven naar optimalisering van biodiversiteit in het rivierengebied. Bij de herinrichting van uit gebruik genomen landbouwgrond komt grond vrij, onder meer door het graven van nevengeulen. Als deze grond niet verontreinigd is, kan deze worden gebruikt om elders delen van het terrein op te hogen. Het verdient aanbeveling om de aangebrachte verhoging af te dekken met zandig materiaal van een zomerkade of oeverwal. Om geschikt te zijn voor vestiging van stroomdalplanten, moet de toplaag bestaan uit voedselarm en liefst kalkhoudend zand. De bouwvoor, de toplaag van agrarische percelen, voldoet niet aan die voorwaarde. De vestiging van stroomdalplanten wordt sterk bevorderd indien zand wordt bijgemengd uit een stroomdalgrasland met een zaadbank, want dan kunnen soorten uit die zaadbank ontkiemen. Door op deze manier te werk te gaan bij het creëren van hoogten in uiterwaarden, is het wellicht mogelijk om stroomdalgrasland-biotoop dat bij afgraving verloren is gegaan te compenseren.

Echte kruisdistel als indicator
Onder invloed van het intensief agrarisch beheer zijn veel stroomdalplanten verdwenen. Onder de bescherming van prikkeldraadrasters en op overhoeken blijven hier en daar enkele soorten van overbemesting en maaibalk verschoond. Vooral de met lange stekels gewapende Echte kruisdistels (Eryngium campestre) zijn bestand tegen grote grazers en gelden als goede indicatoren voor standplaatsen van mogelijk stroomdalgrasland.

Eerste resultaten van inrichting van nieuwe natuurgebieden
Stroomdalgrasland kan zich vooral langs de dynamische Waal opmerkelijk snel herstellen na herinrichting. Al na enkele jaren zijn nieuwe vestigingen van kensoorten vastgesteld in bepaalde gebieden waar opnieuw hooibeheer (een of twee keer maaien op jaarbasis) met nabeweiding is ingesteld. Het herstel beperkt zich vaak wel tot een aantal algemene of zich makkelijk verspreidende soorten.
Op veel plekken met enkel extensieve jaarrond begrazing door Koniks of Galloway's treedt echter geen herstel op, maar vooral verruiging. Bodems die in het agrarische verleden sterk zijn bemest blijven te voedselrijk bij een dergelijke begrazing. Wanneer echter de vermeste bouwvoor compleet is afgevoerd, kan ook op zulke plaatsen een snel herstel optreden richting de pionierfase van een stroomdalgrasland. Zaadaanvoer via rivierwater, wind en/of vee is vooral voor de pioniersoorten afdoende. Plantensoorten die zich minder gemakkelijk verspreiden kunnen zich vestigen wanneer restpopulaties van stroomdalsoorten zich in de omgeving hebben weten te handhaven en hun nakomelingen kansen krijgen op opengevallen plekken.

Toegankelijke natuur
Stroomdalgraslanden zijn in trek bij dagjesmensen. Vooral oeverwallen en rivierstranden trekken op warme zomerdagen veel bezoekers, dankzij de verlokkingen van zand om te zonnen en verkoelend rivierwater.
In natuurontwikkelingsgebieden langs de Waal gaan prikkeldraadloze natuur en dagrecreatie goed samen. Ook de horeca in de omgeving vaart hier wel bij. Een beperking geldt daar slechts ten aanzien van het benaderen van grote grazers. Specifieke inrichtingsmaatregelen aangaande infrastructuur zoals paden zijn er niet nodig. Informatiepanelen met wetenswaardigheden over natuur en cultuurhistorie volstaan.

Met bijdragen van:
Klaas van Dort en Moniek Nooren, november 2006, Emiel Brouwer, oktober 2007.

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer | Inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website