Pad: Natuurtypen / Droge schraalgraslanden (N11) / Droog schraalland (N11.01) / Heischraal grasland / Regulier beheer

Heischraal grasland

REGULIER BEHEER

Heischrale graslanden zijn halfnatuurlijk en beheer is daarom altijd noodzakelijk. Het traditionele gebruik bestond uit hooien of extensieve begrazing. Maaien, een keer per jaar in september, met afvoeren van het hooi is nu de meest aangewezen beheervorm. Vooral ook omdat het meestal kleine restanten betreft, zijn de andere beheervormen minder geschikt. Schade aan de karakteristieke fauna is te voorkomen door bij iedere maaibeurt een gedeelte niet te maaien. Overigens zijn er aanwijzingen dat hier vroeger, voor de periode met hoge stikstofdepositie, minder frequent, om het jaar maaien genoeg was. Voor grotere gebieden is eventueel een combinatie van maaien met nabegrazing mogelijk. In droge heischrale graslanden kan ook extensieve seizoensbegrazing, bijv. met heideschapen een geschikte manier van beheren zijn. Door daarbij rekening te houden met populaties van gevoelige soorten zoals Valkruid en die te ontzien, is verlies van natuurwaarden tegen te gaan.

Zie verder ook onder ‘Heide en stuifzand'.

Met bijdragen van:
Roland Bobbink & Maaike de Graaf, augustus 2007.

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer | Inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website