Pad: Natuurtypen / Droge schraalgraslanden (N11) / Droog schraalland (N11.01) / Kalkgrasland / Regulier beheer

Kalkgrasland

REGULIER BEHEER

Kalkgraslanden zijn halfnatuurlijke vegetaties en voor de instandhouding is gebruik of beheer altijd noodzakelijk. Periodieke begrazing met mergellandschapen is de beste vorm van beheer. Ideaal is als daarbij de schapen overdag in het kalkgrasland grazen en 's nachts in een ‘kraal'of stal buiten het kalkgrasland staan, zodat de mest uit het terrein wordt afgevoerd. In de meeste gevallen lijken voor schapen dichtheden van 1 tot 2 per ha op jaarbasis goed, maar de ‘juiste' begrazingsintensiteit hangt af van de plaatselijke situatie en de jaarlijkse variatie in productie. In Engeland zijn in kalkgrasland overigens ook goede resultaten verkregen door beweiding met jonge runderen.
Een alternatief voor begrazing, bijvoorbeeld voor kleine, zeer geïsoleerde percelen, is maaien waarbij het hooi wordt afgevoerd, op voorwaarde dat daarbij licht materieel wordt gebruikt. Het is moeilijk aan te geven wat het beste tijdstip voor begrazen of maaien is. In het voorjaar en de zomer worden meer nutriënten afgevoerd dan in de herfst en winter, maar terreindekkende begrazing in het zomerseizoen leidt tot verlies van zaden en verlies van voedsel voor insecten. Een meer intensieve begrazing of hooien in de herfst en winter is eveneens slecht voor veel insecten. Ze overwinteren immers veelal in de vegetatie en worden dan ofwel opgegeten of samen met het hooi afgevoerd. Waarschijnlijk is de beste optie het faseren: op meerdere momenten gedurende het seizoen kleine delen van het terrein te begrazen of te maaien. Dit biedt tevens de mogelijkheid in te spelen op lokale verschillen in bijvoorbeeld productie, expositie en aanwezige soorten zodat de aanwezige variatie behouden blijft. Op dit moment wordt de effectiviteit van deze spreiding bij de toepassing in het beheer verder onderzocht.

Met bijdragen van:
Roland Bobbink & Toos van Noordwijk, oktober 2007

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer | Inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website