Pad: Natuurtypen / Vochtige schraalgraslanden (N10) / Nat schraalland (N10.01) / Kalkmoeras / Regulier beheer

Kalkmoeras
 
Inhoud van deze pagina:


REGULIER BEHEER

Om verbossing en verruiging tegen te gaan is het bijna altijd nodig kalkmoerassen jaarlijks te maaien en het hooi af te voeren. Doorgaans is een maaibeurt in de zomer of nazomer voldoende. Daarbij is het belangrijk om beschadiging van de bodem te voorkomen door het gebruik van aangepast materieel. Bij het maaitijdstip moet rekening worden gehouden met de levenscyclus van aanwezige planten- en diersoorten. Plantensoorten kunnen bijvoorbeeld achteruitgaan als het maaien de zaadzetting onmogelijk maakt. Zeldzame diersoorten kunnen verloren gaan doordat hum eitjes met het maaisel worden afgevoerd of hun hele biotoop (tijdelijk) wordt weggemaaid. Het is daarom belangrijk het maaibeheer af te stemmen op de aanwezige soorten en bijvoorbeeld een gefaseerd maaibeheer te voeren of delen van de vegetatie een jaar te laten staan. Belangrijk is verder dat het maaisel volledig moet worden afgevoerd om eutrofiëring en verruiging te voorkomen.
In kalkmoerassen met een bulten-slenkenpatroon is maaibeheer niet gewenst, omdat het voor teveel beschadiging zorgt. Verbossing kan worden tegen gegaan door boompjes te trekken.
Ook is het van belang in de hoog-laag gradiënt voldoende ‘pendelruimte’ te hebben: soorten kunnen dan in natte jaren overleven in de hogere delen van de gradiënt, en in droge jaren in de lagere delen. Door de hogere en lagere delen mee te maaien wordt voorkomen dat direct aan de boven- of onderzijde hoogopgaande begroeiingen tot ontwikkeling komen zoals bos of struweel, opgaande of sterk vergraste heide of natte ruigten.
Voor het behoud kalkmoerassen die alleen op kale, vrijwel humusloze bodems kunnen voorkomen (de Associatie van Vetblad en Vlozegge en de Associatie van Armbloemige waterbies) is in het zandlandschap een cyclisch beheer van kleinschalig plaggen nodig. Deze vegetaties ontwikkelen zich tot blauwgrasland, wat door bodemvorming gepaard gaat met lichte verzuring. Voor het behoud van deze typen is daarom regelmatig nieuwvorming nodig.

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer en inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website