Pad: Natuurtypen / Open duinen (N08) / Open duin (N08.02) / Grijze duinen / Inrichting

Grijze duinen

INRICHTING

Verstuiving en het herstel van grijze duinen
Het herstel van duingraslanden door verstuiving is een proces van lange adem. Maar uiteindelijk kan het zeer de moeite lonen. Eerst zal de bestaande vegetatie worden ‘opgerold' door nieuw ontstane witte duinen. Zoals hierboven al is beschreven: overstuiving van de bestaande begroeiing doordat er witte duinen ‘overheen gaan lopen' zal vooral leiden tot een herstel van het Dauwbraamlandschap, althans zolang het te verstuiven zand nog voldoende kalkrijk is. Dan horen eerst de daarbij horende planten en dieren de kans te krijgen om zich vanuit restpopulaties in dit landschap te vestigen. Vervolgens kunnen onder invloed van verschillen in omstandigheden, beheer en gebruik zoals konijnenbegrazing, inscharen van vee, maaien, branden of niets doen, weer duingraslanden en struwelen ontstaan.

Deze ‘natuurlijke' nieuwe inrichting van het landschap kan op verschillende manieren worden begeleid. Voor alles is het zaak bij het op gang brengen van de verstuiving rekening te houden met de aanwezige flora en fauna en met de aardkundige waarden. Enerzijds is het onvermijdelijk dat grootschalige verstuiving de aanwezige flora en fauna grotendeels vernietigt. Anderzijds is het echter goed mogelijk de bestaande waarden te ontzien. Dat kan gebeuren door de locatie waar het verstuivingsproces in gang wordt gezet zo te kiezen dat zo veel mogelijk restpopulaties in het gebied aanwezig blijven, zodat het nieuwe landschap vanuit die populaties weer kan worden gekoloniseerd. Het kan toch enkele tientallen jaren duren voordat er nieuwe geschikt biotopen ontstaan voor deze restpopulaties en ondertussen zullen kleinschalige beheermaatregelen voor de ‘overleving' noodzakelijk zijn. Een alternatief is eventueel het uitzaaien of overbrengen van soorten die het gebied niet kunnen bereiken.

Het is niet de bedoeling dat er in het nieuwe landschap gekunstelde, door de mens bepaalde duinvormen ontstaan. Dat is te voorkomen door het inwinnen van advies van een deskundige in de geomorfologie van duinen.
Op veel plekken is door de versnippering van het landschap geen duurzame grootschalige dynamiek meer mogelijk. Daarom zullen na het herstel van de verstuiving meestal kleinschalige maatregelen nodig zijn om de successie en uitloging te vertragen of terug te zetten.

Met bijdragen van:
Emiel Brouwer, december 2007, Bas Arens, september 2007

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer | Inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website