Pad: Natuurtypen / Open duinen (N08) / Open duin (N08.02) / Witte duinen (Helmduinen) / Regulier beheer

Witte duinen (Helmduinen)

REGULIER BEHEER

In natuurlijke Helmduinen hebben wind, zand en zee vrij spel. Onder invloed van wind en zeedynamiek verloopt de successie naar gestabiliseerd duin zeer langzaam en wordt ze vaak tijdelijk en/of plaatselijk teruggezet. Plant- en diersoorten krijgen zodoende de tijd om een soortenrijke levensgemeenschap op te bouwen. Ook wordt de levensduur van Helmduinen in een natuurlijke situatie ook nog verlengd door de aanwezigheid van grazende dieren.

Het merendeel van de nog resterende witte duinen heeft in hoofdzaak een functie als zeewering. Het beheer is in handen van Hoogheemraadschappen en gericht op het handhaven van een minimale hoogte en basiskustlijn. Dit beheer is vooral gericht op stabilisatie, dat betekent dus: geen begrazing en het uitsluiten van betreding.
Daar waar de veiligheid niet in het geding is, dus waar het duin geen primaire zeewerende functie heeft, kan stabilisatie echter zo veel mogelijk worden tegengehouden. Vaak zijn er nog soortenrijke overgangen van witte duinen naar grijze duinen aanwezig. Dan wordt gewoonlijk een regulier natuurbeheer toegepast dat is gericht op het zo lang mogelijk rekken van het bestaan van deze overgangen. Dit kan bijvoorbeeld door deze locaties te begrazen of te branden. Met beide maatregelen is in de witte duinen vooralsnog zeer weinig ervaring opgedaan. Duidelijk is wel dat een intensief toepassen van zulke beheersmaatregelen vaak negatieve bijwerkingen heeft. Zo zijn korstmosvegetaties en grondbroedende vogelsoorten gevoelig voor een hoge begrazingsdruk. Een uitgebreide beschrijving van geschikt regulier beheer voor de overgangssituaties van witte naar grijze duinen is te vinden bij het natuurtype open duin.

Met bijdragen van:
Rienk Slings, oktober 2007, Bas Arens, september 2007, en Moniek Löffler, juli 2007

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer | Inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website