Pad: Natuurtypen / Droge heiden (N07) / Droge heide (N07.01) / Jeneverbesstruweel / Herstelbeheer

Jeneverbesstruweel

HERSTELBEHEER

Begrazen, plaggen en verstoren
Toepasbaar nadat een gedegen vooronderzoek is uitgevoerd en dat op eigen verzoek van een terreinbeheerder door het betrokken deskundigenteam kan worden beoordeeld.Omdat de kieming en vestiging van de Jeneverbesplanten de cruciale fase is in het herstel en de verjonging van Jeneverbesstruwelen, is herstelbeheer vooral gericht op deze fase. Breed verspreid is de gedachte dat periodieke overbegrazing de verjonging stimuleert: een zo intensieve begrazing dat de gesloten grasmat open breekt en er open plekken ontstaan. Overbegrazing creëert geschikte kiemplekken en bij vermindering van de graasdruk kunnen de kiemplanten dan verder uitgroeien. Het is echter gebleken dat deze maatregel alléén niet voldoende is om de verjonging wezenlijk te stimuleren.

Het extensief begrazen van sterk vergraste Jeneverbesstruwelen om kieming te bevorderen, levert waarschijnlijk weinig verjonging op doordat met begrazing de grasvegetatie wel lager wordt, maar de graszode gesloten blijft . Begrazen lijkt echter beter dan niets doen en kan aangevuld worden met andere maatregelen zoals plaggen en het stimuleren van kleinschalige verstuiving. Aanbevolen wordt om seizoensbegrazing toe te passen, om vraatschade - met name aan kiemplanten - in de winter te voorkomen. Op vrijwel alle plekken waar verjonging van Jeneverbessen is waargenomen was de dichtheid aan Konijnen laag. Aangezien dit ook geldt voor de meeste plekken waar geen verjonging optreedt is nog niet duidelijk of een hoge konijnendichtheid de verjonging belemmert.

De verjonging kan worden gestimuleerd door cirkelvormig te plaggen rond Jeneverbesstruiken, bij voorkeur waar ze groeien op niet al te arme, luchtige minerale bodem. Aanvullend omwoelen van de bodem heeft mogelijk een gunstige uitwerking, evenals het licht bekalken van de bodem. Ook andere activiteiten die open, verse bodem creëren kunnen de verjonging stimuleren zoals berijden met tanks in militaire oefenterreinen of vergraven van bodem. Omdat er nog te weinig inzicht is in de problematische verjonging, zullen deze maatregelen echter geen succes verzekeren. Elke maatregel in Jeneverbesstruwelen moet daarom als proefmaatregel worden beschouwd.

Met bijdragen van:
Emiel Brouwer, augustus 2007; André Aptroot, augustus 2006.

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer | Inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website