Pad: Natuurtypen / Droge heiden (N07) / Droge heide (N07.01) / Droge heide / Bedreigingen

Droge heide

Inhoud van deze pagina

BEDREIGINGEN
Veel van de heide is verloren gegaan door ontginning en bebossing. Vanaf 1960 vond geen grootschalige heideontginning meer plaats. De kwaliteit van de heide is nadien echter sterk achteruit gegaan door vergrassing en verbossing en daarmee is ook de oppervlakte verder afgenomen. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de door luchtvervuiling verhoogde atmosferische depositie en het wegvallen van de traditionele gebruiksvormen van de heide. Het stoppen van het traditionele gebruik leidde tot vermindering van dynamiek in het heidelandschap.
Grootschalig herstelbeheer met machinaal plaggen heeft plaatselijk geleid tot verarming van de biodiversiteit van droge heidebegroeiingen en hun fauna.
Zoals de andere typen van heide- en stuifzandlandschappen zijn veel droge heiden aangetast door vermesting, verzuring en versnippering. Voor een beschrijving van deze processen zie subpagina ‘Bedreigingen' onder Heide en stuifzand.

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer | Inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website