Pad: Natuurtypen / Voedselarme venen en vochtige heiden (N06) / Vochtige heide (N06.04) / Natte heide / Inrichting

Natte heide

INRICHTING

Nieuwe natuur
Veel natte randzones van het droge zandlandschap zijn in het verleden ontwaterd en in agrarisch gebruik genomen. Nu worden sommige van deze zones weer omgezet in natuur in het kader van de uitbreiding van de Ecologische hoofdstructuur. Denk bijvoorbeeld aan het Wisselse veen langs de Veluwe en het plan Goudplevier in Drenthe. Indien de waterhuishouding kan worden hersteld liggen er vaak goede mogelijkheden om nieuwe natte heide te krijgen. Door de voedselrijke toplaag af te graven tot op een niveau waar de beschikbaarheid van fosfaat weer op minder dan 200 micromol per gram drooggewicht ligt, is een voedselarme uitgangssituatie voor de nieuwe natuur te scheppen. Afhankelijk van de hoeveelheid en samenstelling van het kwelwater krijgen verschillende natuurtypen nieuwe mogelijkheden: natte heide, hoogveen, heischraal grasland, blauwgrasland of dotterbloemhooiland. Vaak ontstaan er zoneringen van zulke vegetaties. Door bij de inrichting te werken op basis van een vooronderzoek, een goede kennis van het gebied en een goed inzicht in de waterhuishouding, de grondwatersamenstelling en de mate waarin fosfaat in de bodem is doorgedrongen, kan veel van de vergane glorie worden hersteld.

Afvoerputjes wegnemen
Heidevelden zijn vaak verdroogd doordat de laagste delen van het landschap in agrarisch gebruik zijn genomen en zijn ontwaterd. Daarbij vindt een sterke drainage van de aangrenzende heide plaats via de laagste punten; die functioneren dus als ‘afvoerputjes'. Indien wordt overwogen om gebieden die langs de heidereservaten liggen aan te kopen, verdient de aankoop van zulke lage delen in het landschap de voorkeur, ook als er ter plekke weinig mogelijkheden zijn om waardevolle natuur te creëren. Dit geeft namelijk de mogelijkheid ‘afvoerputjes weg te nemen' en dat is de beste manier om regionale verdroging teniet te doen.

Literatuur:
Klooker, J., R. van Diggelen & J.P. Bakker, 1999. Natuurontwikkeling op minerale gronden. Ontgronden: nieuwe kansen voor bedreigde plantensoorten. Laboratorium voor Plantenoecologie, Rijksuniversiteit Groningen (155 pp.).

Verhagen, H.M.C., 2007. Changing land use: restoration perspectives of low production communities on agricultural fields after top soil removal. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. 152 blz.

Zie ook het themanummer (105, 2) van De Levende natuur over 10 jaar plan Goudplevier

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer | Inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website