Pad: Natuurtypen / Voedselarme venen en vochtige heiden (N06) / Veenmosrietland en moerasheide (N06.01) / Moerasheide / Herstelbeheer

Moerasheide

HERSTELBEHEER

Opslag verwijderen in dichtgegroeide stukken
in vergelijkbare biotopen toe te passen volgens de beschreven randvoorwaarden en werkwijzeMoerasheide die onder de opslag van bramen, struiken of bomen aan het verdwijnen is of al verdwenen is, kan geregenereerd worden door deze opslag te verwijderen. Sommige moerasheiden hebben zeer sterk te lijden onder opslag van de neofieten Appelbes (Aronia xprunifolia) en/of Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) . Door het verwijderen van opslag in de moerasheide en het laten staan van opslag in de struweel- en bosranden eromheen worden de begrenzingen van de moerasheiden scherp. Een probleem is dat de afwisselingen van de verschillende vegetaties op ogenschijnlijk identieke legakkers zo een kunstmatige indruk maken. Maar beter iets dan niets, en moerasheide is een van de zeldzaamste, voor Nederland unieke, vegetaties.

Kleinschalig plaggen in open stukken
alleen toepasbaar in bijzondere, nader te bepalen gevallen, waarbij vooraf toestemming van het betrokken deskundigenteam is verkregenMoerasheide heeft over de jaren heen de neiging om dichter, droger en soortenarmer te worden, ook als de opslag bestreden wordt of anderszins uitblijft. Voor het behoud of de terugkeer van de karakteristieke soorten is het mogelijk om zeer kleinschalig handmatig ondiep af te plaggen. Vaak is een paar cm diepte en een paar m2 oppervlakte al genoeg om weer Kleine zonnedauw (Drosera intermedia) in een terrein te krijgen, en een paar hoogveenlevermossen.

Wat te doen met Kraaiheide, Cranberry of Haarmos?
alleen toepasbaar in bijzondere, nader te bepalen gevallen, waarbij vooraf toestemming van het betrokken deskundigenteam is verkregenKraaihei (Empetrum nigrum), Grote veenbes / Cranberry (Oxycoccus macrocarpos) en /of Gewoon haarmos( Polytrichum commune) kunnen plaatselijk sterk gaan domineren in een moerasheide. Dit is een effect van de laatste decennia en het is duidelijk nadelig voor de diversiteit. Aan de andere kant zijn het karakteristieke soorten van het heidemilieu. Het zijn deels natuurlijke ontwikkelingen. De vraag is of je dergelijke overwoekeringen zijn gang moet laten gaan. Er is nog geen ervaring opgedaan met eventuele ingrepen. Hier geldt: bezint eer ge begint, want er is al zo weinig moerasheide.

Met bijdragen van:
André Aptroot, 5.12.2006; André Jansen, 30.11.2006; Boudewijn Beltman 21.4.2007

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer | Inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website