Pad: Natuurtypen / Stilstaande wateren (N04) / Afgesloten zeearm (N04.04) / Afgesloten zeearm / Regulier beheer

Afgesloten zeearm

Inhoud van deze pagina: 

REGULIER BEHEER
Reguleren van het waterpeil
Oeverlandschap van afgesloten zeearmen

Reguleren van het waterpeil
Het beheer van zoete afgesloten zeearmen bestaat in principe alleen uit het reguleren van het waterpeil (vast, schijngetij, zomer-winterpeil). In de door dammen en dijken omgeven zeearmen is externe regulering van het peil van het grondwater altijd aan de orde. Het waterpeil moet in de winter hoger zijn dan in de zomer. Tot het peilbeheer behoort ook het inlaten en spuien van water. Voor de migratie van trekkende dieren is het daarbij van belang dat de barrièrewerking van de sluizen zo klein mogelijk is. Wanneer een dam (gedeeltelijk) weggehaald zou worden, kan er sprake zijn van terugkeer naar een getijdenlandschap.
Voor het instandhouden van brakke gemeenschappen (zie bijvoorbeeld Brakke plas) moet het peilbeheer van de aangrenzende brakke of zoute afgesloten zeearm zodanig zijn dat een klein deel van het gebied regelmatig tot incidenteel overstroomd wordt met water uit deze afgesloten zeearm. Met name langs zoete afgesloten zeearmen is het voor de oeverzone van dit type belangrijk dat er een zo natuurlijk mogelijk peilbeheer wordt toegepast (in winter en voorjaar hoger dan in de zomer).

Oeverlandschap van afgesloten zeearmen
Het sleutelproces in het oeverlandschap en de overige droogvallende gebieden dat leidt tot landschappelijke variatie is begrazing en/of maaien. Daarbij gaat het in principe om integrale jaarrondbegrazing, in aansluiting op graasactiviteiten van wilde grazers (reeën en ganzen). Bijsturing van de begrazingsdruk van paarden en/of runderen en/of schapen kan worden gedaan door bijvoorbeeld het aantal dieren op een bepaald niveau te houden of juist te laten fluctueren (binnen een jaar of door de jaren heen). Door intensieve betreding van vee kunnen echter grote oppervlakten ongeschikt worden als broedgebied voor kustbroedvogels. Te vroege beweiding kan verstoring en vertrapping van nesten tot gevolg hebben. Door alle begrazing gaan de nieuwe gebieden er erg hetzelfde uitzien. Mogelijk dat hier en daar wat spontane bosontwikkeling een aardig intermezzo kan vormen.
Het is aan te bevelen om maatregelen te nemen die leiden tot een zonering in de recreatiedruk, indien de opbouw van het gebied zelf daar onvoldoende toe leidt. Zo kunnen slikken en schelpenstrandjes in de broedtijd worden afgesloten voor recreanten.

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer | Inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website