Pad: Natuurtypen / Stilstaande wateren (N04) / Afgesloten zeearm (N04.04) / Afgesloten zeearm / Inrichting

Afgesloten zeearm

Inhoud van deze pagina: 

INRICHTING
Klimaatverandering en bodemdaling vragen om andere inrichting
Toekomstvisie: van mozaïek naar aquarel

Klimaatverandering en bodemdaling vragen om andere inrichting
Beheerders en beleidsmakers bezinnen zich op de het beheer van de deltawateren in de toekomst. Door klimaatveranderingen zal de zeespiegel tussen de 10 en 90 centimeter per eeuw stijgen. Verder wordt er ook nog eens substantieel meer neerslag verwacht, die bovendien onregelmatiger gaat vallen; m.a.w. meer neerslag in kortere periodes door het jaar heen. Dit leidt weer tot grotere watergolven die op de rivieren afkomen en op de polders uitkomen. Het deltagebied zal dus gebruikt worden om deze grote watermassa’s af te voeren. Het is nog onduidelijk wat deze grote zoetwaterstromen voor gevolgen hebben voor de zoute wateren. Door geologische processen vindt er tegelijkertijd in het westen van Nederland een bodemdaling plaats. Door al het gepomp en gemaal voeren we bovendien niet alleen water naar zee af, maar bovendien verdwijnt de veenlaag. Zeespiegel en bodemdaling leiden beiden tot een groter verschil tussen het buitenwater en het land. In de ‘Nota Ruimte’ wordt gekozen voor herstel van de getijdenwerking en dynamiek als oplossingsrichting om de natuurkwaliteit duurzaam te herstellen, en de veiligheid en het transport over water te handhaven. De Haringvlietsluizen zullen gedurende een deel van de getijdencyclus op een kier gezet worden, het zogenoemde Kierbesluit. Deze maatregel staat gepland voor 2010, en is van internationaal belang voor de vismigratie en een eerste stap om de natuurlijke dynamiek in de noordelijke delta te versterken. Om het land te beschermen zullen op de lange termijn de Oosterscheldekering en de Maeslantkering vaker gesloten moeten worden. Om de Oosterscheldekering zo veel mogelijk open te kunnen houden, zijn dus ook goede dijken rond de Oosterschelde nodig.

Toekomstvisie: van mozaïek naar aquarel
De huidige Delta is vergelijkbaar met een mozaïek: harde grenzen tussen de verschillende deltawateren en tussen de deltawateren en hun omgeving: de rivieren, de Noordzee en het land.
Bij het vastleggen van een visie op de deltawateren, de Integrale Visie Deltawateren (Delta in Zicht) is duidelijk geworden dat de verbindingen tussen de wateren en de zee weer hersteld moeten worden en dat de grens land-water minder hard moet worden: de Delta moet meer op een aquarel gaan lijken. Delta in Zicht is een gezamenlijk project van de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland over hoe om te gaan met de nadelige gevolgen van de Deltawerken en de komende klimaatverandering. Het uitgangspunt is het bereiken van een duurzame delta, waarbij rekening wordt gehouden met alle belangrijke aspecten die in de delta spelen. Het belangrijkste is het herstel van de estuariene dynamiek.
Prunje 1 afgesloten zeearm  prunje 2 afgesloten zeearm
De Prunje is een binnendijks zoutmoeras aan de zuidkust van Schouwen bij Serooskerke. Ook de Prunje is een natuurontwikkelingsproject op voormalige landbouwgrond. Foto Jan-Willem Vergeer

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer | Inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website