Pad: Natuurtypen / Stilstaande wateren (N04) / Afgesloten zeearm (N04.04) / Afgesloten zeearm / Herstelbeheer

Afgesloten zeearm


Inhoud van deze pagina: 

HERSTELBEHEER
Herstel van jonge oeverlanden
Kans: herstel van getijdenwerking en dynamiek
Kans: natuurontwikkeling

Herstel van jonge oeverlanden
In de jonge oeverlanden van de afgesloten zeearmen is het herstelbeheer vaak sterk vergelijkbaar met het instandhoudingsbeheer. Het oeverlandschap kan echter ook ontwikkeld worden op plaatsen die reeds een landbouwkundige functie hebben gehad. In zo’n geval kunnen inrichtingsmaatregelen nodig zijn, zoals eenmalige bodemafgraving of het herstel van een zo natuurlijk mogelijke waterhuishouding. In zeer vlakke gebieden kan meer reliëf worden aangebracht om meer variatie in de biodiversiteit te krijgen. Indien de landschaps- en vegetatiestructuur een voldoende effectiviteit van de natuurlijke processen in de weg staat kan in sommige natuurgebieden omvormingsbeheer noodzakelijk zijn (zoals het omvormen van aangeplante structuurarme bossen naar gevarieerde bossen).
APL 1 Afgesloten zeearm   APL 2 afgesloten zeearm
De Oeverlanden Hollands Diep bij Strijensas (Hoeksche Waard). Op de foto’s het deelgebied ‘APL Polder’ – de Albert-, Pieter- en Leendertspolder – een landbouwgebied dat na de laatste eeuwwisseling door een natuurontwikkelingsproject werd omgevormd tot natuur. Foto’s Jan-Willem Vergeer

Kans: herstel van getijdenwerking en dynamiek
Momenteel worden de eerste stappen gezet om de dynamiek in de deltawateren enigszins te herstellen. Die stappen bieden niet alleen perspectief voor natuur, maar maken het gebied ook veerkrachtiger in het kader van veiligheid tegen overstromingen. Natuurlijke processen kunnen vooral worden hersteld door de verbindingen en uitwisseling tussen de watersystemen weer mogelijk te maken of te vergroten. Bij natuurlijke processen in estuaria ontstaan vanzelf gradiënten, en de natuurwaarde is als gevolg daarvan hoger dan die van ‘kunstmatige’ watersystemen, met geen of veel minder gradiënten. Door het vaste peil om te zetten in een fluctuerend peil kan er mogelijk weer meer broedhabitat voor kustbroedvogels ontstaan.

Kans: natuurontwikkeling
Sinds 1985 is aan de rand van de Oosterschelde een aantal natuurontwikkelingsprojecten opgezet (Plan Tureluur). Hierdoor komen binnendijkse zoute gebieden beschikbaar, wat nieuwe kansen biedt voor broedvogels als Strandplevier en Kluut.
Vanuit de gedachte om het grote verlies aan intergetijdengebied enigszins te compenseren worden langs de zuidkusten van Schouwen en Tholen op landbouwgronden natte, brakke natuurgebieden ingericht, samen meer dan duizenden hectaren. Van compensatie van verlies aan intergetijdengebied is echter geen sprake; het gaat in feite om een aanvulling op de buitendijkse slikken, platen en schorren.
Op het voormalige werkeiland Neeltje Jans zijn stranden, duinen en vogeleilanden ontstaan of aangelegd.
Het programma Deltanatuur heeft als doel om 3000 hectare natte natuur te realiseren in het (noordelijk) deltagebied. Daartoe wordt het watersysteem aangepast en recreatie- en of natuurgebied aangelegd met behoud van veiligheid en zoetwatervoorziening. De Ecologische Hoofdstructuur wordt versterkt met gerichte projecten, onder andere op Tiengemeten en in het Zuiderdiep. Om deze projecten uit te voeren maar ook ten behoeve van de beperkte opening van de Haringvlietsluizen (de Kier), zijn de punten waar zoet water wordt ingenomen voor landbouw en drinkwater, verplaatst.
Blanke Slikken afgesloten zeearm  Weelde afgesloten zeearm
Het eiland Tiengemeten in het Haringvliet bestond tot voor tien jaar uit een gedeelte buitendijkse natuur (de Blanken Slikken, 300 ha – foto links) en binnendijks uit landbouwgebied (ca 700 ha). In 2006 was de inrichting van het gehele eiland als natuurgebied klaar. Rechts en onder: de Weelde is een binnendijks kommoeras met natte rietlanden en waterpartijen. Foto’s Jan-Willem Vergeer
Weelde 2 afgesloten zeearm

 

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer | Inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website