Pad: Natuurtypen / Stilstaande wateren (N04) / Afgesloten zeearm (N04.04) / Afgesloten zeearm / Bedreigingen

Afgesloten zeearm

Inhoud van deze pagina: 

BEDREIGINGEN

Verslechtering van de waterkwaliteit
Toename van exoten
Zandhonger
Bodemvisserij
Recreatie

Verslechtering van de waterkwaliteit
De afgesloten zeearmen zijn veranderd in unieke maar kwetsbare ecosystemen. De afname in dynamiek heeft geleid tot negatieve trends in de ecologische ontwikkelingen.

Toename van exoten
De Japanse oester (Crassostrea gigas) is in 1964 door de schelpdiersector geïntroduceerd als alternatief voor de Zeeuwse platte oester (Ostrea edulis). Sindsdien heeft deze exotische schelpdiersoort zich gestaag uitgebreid in de Oosterschelde. Met de Japanse oester is er een concurrent voor kokkels bijgekomen. Competitie om ruimte en voedsel en predatie van kokkellarven door deze oesters zouden ook een negatieve invloed op het kokkelbestand kunnen hebben. Door erosie van hoger gelegen delen verandert de omgeving ten gunste van de Japanse oester en ten nadele van de kokkels. Hierdoor wordt verwacht dat ruimtecompetitie een steeds belangrijkere rol zal gaan spelen. Studies wijzen uit dat de opkomst van de Japanse oester een verandering in fytoplankton veroorzaakt (er komen steeds meer kleinere fytoplanktonsoorten voor) en dat is een probleem voor andere dieren die zich met fytoplankton voeden (zoals kokkels). Voedselschaarste kan er toe leiden dat de grote Japanse oester het grootste deel opeist of dat hij de larven van de kokkels eet. Inmiddels breidt de Japanse oester zich ook sterk uit naar het Grevelingenmeer en de Westerschelde.
Er komen in de Oosterschelde en het Grevelingenmeer steeds meer ‘vreemde’ soorten voor. Met het ballastwater van schepen komen ze in het water terecht. Doordat het water warmer en zouter is hebben ze steeds meer kans om te overleven.

Zandhonger
Sinds de aanleg van de Stormvloedkering en compartimenteringsdammen eroderen de platen en slikken in de Oosterschelde. Sediment uit de hooggelegen delen verdwijnt en wordt beneden de laagwaterlijn afgezet. Doordat de platen en slikken verlagen, neemt de tijd die deze gebieden droogvallen af, waardoor vogels minder tijd hebben om voedsel te vergaren en de geschiktheid van gebieden voor kokkels verandert. De Oosterschelde is als foerageergebied van groot internationaal belang voor diverse steltlopersoorten. Deze vogels zijn voor hun voedselvoorziening afhankelijk van intergetijdengebied.
Schor afgesloten zeearm
De schor Noordpolder, Tholen (aan de Oosterschelde). Eén van de gevolgen van de pijlerdam-met-stormvloedkering in de Oosterschelde is het snel verdwijnen van schorren en slikken (zandhonger). Foto Jan-Willem Vergeer

Bodemvisserij
Al sinds de jaren ’70 wordt er in de Oosterschelde mechanisch gevist op kokkels. Deze kokkelvisserij richt zich met name op de hoger gelegen delen van platen en slikken, waar zich de beste kokkelgebieden bevinden. Doordat dit tevens de gebieden zijn die lang droogvallen en die daardoor belangrijk zijn als foerageergebied voor Scholeksters, is een directe concurrentie tussen vissers en Scholeksters waarschijnlijk. Ook andere typen bodemvisserij in vooral het kustwater hebben een negatieve invloed op de nog open deltawateren. De soortensamenstelling verschuift: grotere en traag reproducerende soorten maken plaats voor kleinere en sneller reproducerende soorten.

Recreatie
Door toegenomen recreatie worden kustbroedvogels zowel tijdens foerageren als broeden verstoord. Nesten van grondbroeders worden verstoord door honden, fietsers, paarden en wandelaars. Diverse vormen van recreatie veroorzaken dat foeragerende en rustende vogels vaak massaal worden verjaagd, bijvoorbeeld

Lokaal is er ook kans op verstoring van zeehonden op ligplaatsen wat negatief is voor de opgroei van de jongen.

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer | Inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website