Pad: Natuurtypen / Beken en bronnen (N03) / Beek en bron (N03.01) / Beek / Bedreigingen

Beek

Inhoud van deze pagina:

BEDREIGINGEN

Natuurlijke beken in Nederland: kleinere of grotere restanten
Waterkwantiteit
Waterkwaliteit
Morfologische verstoring

Natuurlijke beken in Nederland: kleinere of grotere restanten
Natuurlijke beekrestanten komen nog versnipperd over Nederland voor, met op sommige plekken langere trajecten van meanderende beken. De isolatie van deze relicten van natuurlijke beken wordt versterkt door de slechte milieuomstandigheden in veel tussenliggende beektrajecten en door de aanwezige stuwen, duikers en sifons. Natuurlijke beekplanten en -dieren gedijen optimaal onder matig voedselrijke omstandigheden, voldoende doorzicht, een redelijk constante waterstroming en een rijkdom aan structuren zoals takken, bladpakketten en planten. Veranderingen in waterkwantiteit, waterkwaliteit en morfologie bedreigen dit natuurlijke beekleven.

Waterkwantiteit
Door menselijke be´nvloeding is de natuurlijke staat van bijna alle Nederlandse beken aangetast. De waterkwantiteit is sterk be´nvloed door de toegenomen ontwatering van landbouwgronden, de sterke toename van afwatering over verhard oppervlak en de regulatie van beken.

Waterkwaliteit
Beken zijn afhankelijk van de kwaliteit van toestromend grondwater vanuit infiltratiegebieden en van de kwaliteit van het oppervlakkig afstromende water afkomstig uit de directe omgeving. Het gebruik van gronden in een stroomgebied bepaalt daarmee in sterke mate de toestand van de beek. Beken zijn daarom graadmeters van de kwaliteit van het water in een stroomgebied. Het intensieve grondgebruik in Nederland heeft de waterkwaliteit van veel van de beken doen verslechteren.

Morfologische verstoring
Veel beken zijn in het verleden gekanaliseerd en/of genormaliseerd (vervorming) en van stuwen voorzien. Daarnaast zijn veel beekbegeleidende houtwallen en bossen gekapt. Door deze morfologische verstoringen is de variatie aan structuren in de beken grotendeels verloren gegaan.

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer en inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website