Pad: Natuurtypen / Voedselarme venen en vochtige heiden (N06) / Veenmosrietland en moerasheide (N06.01) / Moerasheide

Moerasheide

Inhoud van deze pagina:

BETEKENIS
Voedselarme oases op het laagveen
Vroegere venen verdwenen

KENSCHETS
Karakteristiek soortenarm
Hoogveen op laagveen
Plantengemeenschappen, doeltypen en habitattypen
Met bijdragen van

BETEKENIS

Voedselarme oases op het laagveen
Moerasheide is een vegetatietype dat met zekerheid alleen uit Nederland bekend is. Het is gekenmerkt door de situatie van voedselarmoede te midden van voedselrijke laagveenmoerassen. Overigens staan dieper wortelende planten nog gewoon in verbinding met het grond-en/of oppervlaktewater.

Vroegere venen verdwenen
Er is slechts 30 ha moerasheide in Nederland en dus ter wereld. Rond het begin van de jaartelling waren er uitgestrekte laag- en hoogvenen achter de strandwallen van Noord- en Zuid-Holland. Er waren ongetwijfeld ook aanzienlijke oppervlaktes moerasheide.

KENSCHETS

Karakteristiek soortenarm
Zoals gepast bij een echte heide, is ook de moerasheide soortenarm. Toch is het opvallend dat veel karakteristieke plantensoorten en sommige karakteristieke diersoorten de vaak ver van hun hoofdareaal gelegen plekjes hebben weten te koloniseren. Er zijn bijvoorbeeld moerasheides in Noord-Holland met Lavendelhei (Andromeda polifolia) of Rode bosbes (Vaccinium vitis-idaea), en alle drie ‘gewone'heidesoorten komen in moerasheiden voor (Calluna vulgaris, Erica tetralix en Empetrum nigrum). Dit wijst er overigens op dat sommige moerasheiden wel eens eeuwenoud zouden kunnen zijn. Vermoedelijk bezoeken veel zeldzame en minder zeldzame diersoorten moerasheide als onderdeel van een venig moerasgebied. Zie voor diersoorten de pagina Moeras.

Hoogveen op laagveen
Moerasheide ontstaat op plaatsen in het laagveengebied die boven het bereik van het grond- en/of oppervlaktewater komen te liggen. Dit gebeurt meestal door hoogveenvorming: de veenmossen groeien omhoog en vormen een eigen waterspiegel. Daarbij ontstaan meestal eerst veenmosrietlanden. Een klein deel van de veenmosrietlanden heeft zich ontwikkeld tot moerasheide, waarschijnlijk door verdichting van de drijvende bodem, de kragge. Moerasheide of moerasheideachtige vegetatie kan zich ook ontwikkelen vanuit voormalige blauwgraslanden, die door verdergaande verzuring veranderen in een heide van Gewone dophei (Erica tetralix). Het blijven evenwel zeer kleine oppervlakten.

Plantengemeenschappen, doeltypen en habitattypen
Het vegetatietype heet Moerasheide (11Ba2). Het natuurdoeltype ook (het vormt daar een subtype van natte heide, 3.42c). Het habitattype heet Vochtige heiden in laagveengebied (H4010B).

Met bijdragen van:
André Aptroot, 5.12.2006; André Jansen, 30.11.2006; Boudewijn Beltman 21.4.2007

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer | Inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website