Pad: Natuurtypen / Droge schraalgraslanden (N11)

Droge schraalgraslanden N11                       

Inhoud van deze pagina:

Karakteristiek
Ontstaan
Beheertypen
Verwante natuurtypen
Voorkomen en areaal
Belang
Beleids- en/of beheeropgaven

N11 droog schraalland

Karakteristieken

Droge schraalgraslanden zijn gevarieerde, grazige begroeiingen op droge plekken in het landschap. Ze zijn soortenrijk dankzij het feit dat de grond tamelijk (maar niet extreem) voedselarm is, met een extensief gebruik of beheer door de mens. Dit laatste leidt ertoe dat vaak overgangen aanwezig zijn naar struweel, wat gunstig is voor de fauna. Andere bodemeigenschappen (zoals de zand- en leemfractie en het kalkgehalte) kunnen regionaal sterk variëren, waardoor de soortensamenstelling zeer wisselend is.

Ontstaan

Droge schraalgraslanden zijn lang geleden meestal ontstaan uit droge natuurbossen die werden gekapt, verbrand en beweid. Ze ontstonden in de hogere delen van het land op bodems die van nature tamelijk basenrijk zijn. Vermoedelijk is een deel van de droge schraalgraslanden er door uitputting van de bodem en door natuurlijke uitloging geleidelijk ‘doorveranderd' in droge heide. In bijvoorbeeld Zuid-Limburg hebben ze een lange geschiedenis van voornamelijk begrazing. In de lagere delen van het land (rivier- en beekdalen) wordt de vereiste basenrijkdom van de bodem op peil gehouden via periodieke overstroming.

Beheertypen

Het natuurtype omvat één beheertype:

De verschijningsvorm kan per regio behoorlijk verschillen.

Verwante natuurtypen

Overeenkomstige habitattypen

De volgende habitattypen van Natura2000 kunnen voorkomen in dit natuurtype:

Voorkomen en areaal

Gelet op de benodigde voedselrijkdom (of -armoede) van de bodem, liggen droge schraalgraslanden in ons land grofweg op twee plekken in het landschap. In de hogere delen van Nederland (stuwwallen, dekzandgebieden, lössgebieden) gaat het om de plekken die van nature het voedselrijkst zijn. In de lagere delen van het land echter (rivier- en beekdalen) gaat het juist om plekken die het meest voedselarm zijn.

Het natuurtype is tegenwoordig schaars en de locaties zijn versnipperd. Het type kwam vroeger op veel grotere schaal voor, maar de meeste plaatsen zijn ontgonnen voor landbouwgrond of beplant met bos.

Belang

Ecologisch

De grote natuurwaarde is gelegen in het voorkomen van een groot aantal karakteristieke soorten, waaronder vlinders en orchideeën.

Europees verband

Dit natuurtype komt overeen met 6 habitattypen van de Habitatrichtlijn (vertaald in Natura 2000).

Beleids- en/of beheersopgaven

Randvoorwaarden voor een goede ontwikkeling

Knelpunten en opgaven

De belangrijkste opgaven zijn:

Redactie

Ommering, G, 'Index Natuur en Landschap, Beschrijving Natuurtypen', Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Den Haag 2010.

| Droog schraalland (N11.01) |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website