Pad: Landschapstypen / Grote zoete wateren / Regulier beheer

Grote zoete wateren

Inhoud van deze pagina: 

REGULIER BEHEER

In de openwatergebieden bestaat regulier natuurbeheer vooral uit het beperken van verstoring in watervogelgebieden. Daarnaast kunnen delen van het waterbeheer – zoals oeveronderhoud, visstandbeheer, nutriëntenbeheer en peilbeheer – als vormen van natuurbeheer worden opgevat.
In oevergebieden met primair een natuurfunctie zijn de doelstellingen van het reguliere beheer enerzijds het behoud van waardevolle situaties, anderzijds natuurontwikkeling. Voorbeelden van regulier beheer: extensieve begrazing, lokaal maaibeheer, lokaal peilbeheer, riet- en biezenbeheer, aanleg en openhouden van broedeilandjes/strandjes.
Regulier beheer houdt vaak in: scheiding van de functies recreatie en natuur. Het open water wordt doorgaans gedeeld door recreanten en natuur (watervogels), terwijl in de oevergebieden een strikte scheiding wordt toegepast. Vanwege de verstorende werking van recreatieactiviteiten zijn in veel ondiepe grote wateren fysieke scheidingsmaatregelen genomen (zoals scheidingsdammen en ondieptes).

| Bedreigingen en Beheeropgaven | Regulier beheer | Herstelbeheer en Inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website