Pad: Landschapstypen / Laagveen en zeeklei / Regulier beheer

Laagveen en zeeklei

REGULIER BEHEER

Instandhoudingsbeheer is in dit landschapstype bijvoorbeeld aan de orde in diverse typen van stromende en stilstaande wateren. Het gaat hierbij dan om het schonen van watergangen. Verder wordt in laagveen- en zeekleilandschappen instandhoudingsbeheer toegepast in graslanden en in moeras: in rietland, trilveen, veenmosrietland en moerasheide. Afhankelijk van het natuurtype is het nodig om jaarlijks of meerjaarlijks te maaien met afvoer van het maaisel. Voor de fauna is het belangrijk dat daarbij jaarlijks wisselende delen van percelen worden ontzien. In sommige graslanden wordt ook wel geëxperimenteerd met begrazing, maar begrazingsbeheer heeft op ecosysteemniveau als nadeel dat nauwelijks of geen afvoer van voedingsstoffen plaatsvindt. De grazers blijven immers binnen het gebied.
Instandhoudingsbeheer is niet voor elk natuurtype zinvol. Voor de meren en plassen, vroege verlandingsstadia, ruigten, bossen en hoogveen volstaat meestal een beheer van niets doen, mits voldaan is aan de abiotische randvoorwaarden zoals een goede waterkwaliteit. In het laagveen- en zeekleigebied is de ecologische kwaliteit van veel meren en plassen zo laag dat hier een intensieve vorm van ingrijpen nodig is, dus herstelbeheer. Ook de vroege verlandingsfasen in het laagveengebied zijn zo in de knel gekomen dat herstelbeheer dringend gewenst is.
Het plaatselijk verwijderen, weggraven of uitbaggeren van verdroogde of andere aangetaste rietlanden of veenbossen schept ruimte voor het op gang brengen van de verlandingscyclus. Op die manier ontstaat nieuw open water waarin de successie opnieuw kan beginnen. Door daarbij terreingedeelten te ontzien die een actuele hoge natuurwaarde hebben, is onbedoeld verlies van soorten en natuurwaarden te voorkomen. In de broekbossen die vaak rond de veenbossen van laagveenlandschappen voorkomen, kunnen bijvoorbeeld bijzondere paddenstoelen en mossen groeien. Het opnieuw creëren van open water biedt geen garantie voor een nieuwe start van de verlandingscyclus.
 
Met bijdragen van:
Henk Beije, november 2006
Maurice Paulissen, juni 2007 (met gebruikmaking van teksten van Leon Lamers e.a.)
Leon Lamers en Wilco Verberk, september 2007.

| Bedreigingen en Beheeropgaven | Regulier beheer | Herstelbeheer en Inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website