OBN doel & organisatie
Het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) houdt zich bezig met natuurherstel, Natura 2000, inrichting en soortenbeleid. Daarnaast wordt daar waar mogelijk een koppeling gemaakt met andere maatschappelijke belangen zoals zeespiegelstijging, klimaatverandering en veiligheid.  

Essentieel voor OBN onderzoek is dat de onderzoeken resulteren in concrete herstelmaatregelen zodat terreinbeheerders de natuur kunnen herstellen en/of de natuur verder kan worden ontwikkeld. Bovendien wordt gestreefd naar meer samenwerking met andere organisaties en programma’s zoals Stichting Toegepast onderzoek waterbeheer (Stowa), het Deltaprogramma, Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en Kennis voor klimaat. 

Het OBN-netwerk bestaat uit acht deskundigenteams en een expertisegroep waarin zowel onderzoekers als terreinbeheerders zitten:


VBNE 2014 en verder 

De VBNE (Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren) coördineert het Kennisnetwerk OBN en draagt zorg voor het aanbesteden van OBN onderzoeken. Voor meer informatie kunt u terecht bij Wim Wiersinga (w.wiersinga@vbne.nl of 06-38825303) en Mark Brunsveld (m.brunsveld@vbne.nl of 06-31978590) van de VBNE.
 

Hieronder vindt u de historie van OBN.

OBN en het Bosschap 2010-2013

Op 31 maart 2010 ontving het Bosschap van LNV de officiële brief waarin wordt bevestigd dat het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) wordt ondergebracht bij het Bosschap. Het betreft een overeenkomst voor een periode van 4 jaar (2010-2013) en een bedrag van ruim 2 miljoen euro per jaar.

Het Bosschap is een platform en ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij bos- en natuurbeheer in Nederland. Het Bosschap zet zich in voor goede randvoorwaarden voor het bos- en natuurbeheer in Nederland. De ontwikkeling van kennis op het gebied van natuurbeheer is een belangrijke randvoorwaarde. Het overnemen van het OBN netwerk past prima bij de missie van het Bosschap.

Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit 2006-2010

Niet alleen nationaal maar ook internationaal staat momenteel het behoud van biodiversiteit hoog op de agenda. De implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn verhoogt de urgentie om in Nederland vorm te geven aan een duurzame instandhouding van habitats en soorten. Naast het internationale beleid is nationaal de realisatie van de EHS een belangrijk doel voor het natuurbeleid. 

Om de biodiversiteitsdoelstelling te kunnen realiseren is het nodig dat het land slim wordt ingericht en er natuurbeheer op maat wordt uitgevoerd. Daarbij spelen milieu condities en natuurlijke processen een belangrijke rol. Innovatieve kennis is een voorwaarde, de instelling van het kennisnetwerk OBN is het platform waar de kennis ook daadwerkelijk kan worden gegenereerd, zoals in het verleden is bewezen.

Het netwerk OBN heeft als taak:

De motor van dit kennisnetwerk zijn de deskundigenteams. De deskundigenteams zijn ingedeeld naar landschapstype, omdat de ervaring heeft geleerd dat veel problemen die opgelost moeten worden een aanpak op landschapsschaal behoeven.

De teams zijn:

De voorzitters van de deskundigenteams zijn afkomstig van de terreinbeherende organisaties en uit dien hoofde verantwoordelijk voor een goede vraagarticulatie en aansturing van het onderzoek en communicatie van de onderzoeksresultaten. De vice-voorzitters zijn afkomstig uit de onderzoekswereld en hebben de specifieke verantwoordelijkheid voor de behandeling van adviesaanvragen. De secretarissen zorgen voor een goed functioneren van de deskundigenteams als zodanig.

De leden van de deskundigenteams bestaan uit een gemêleerd gezelschap afkomstig van terreinbeherende organisaties, universiteiten, provincies, waterschappen, DLG, adviesbureau's etcetera. De leden hebben alle gemeen dat ze specifieke kennis  inbrengen, die noodzakelijk is om gesignaleerde problemen op te lossen.

Overlevingsplan Bos en Natuur 1989-2006

Het overlevingsplan Bos en Natuur is halverwege de jaren tachtig ontstaan vanuit het besef dat het beleid voor bescherming van gebieden tegen verzuring, vermesting en verdroging niet snel genoeg tot resultaten leidden. Extra maatregelen waren nodig en deze maatregelen vormen de kern van het overlevingsplan bos en natuur. Vanwege goede resultaten is de regeling in 1996 voortgezet tot ten minste 2010.

Gerekend vanaf de start van de regeling Effectgerichte Maatregelen (EGM) in 1989, is het OBN nu 21 jaar actief. Het is een succesvolle organisatie geworden in de strijd tegen de gevolgen van verzuring, verdroging en vermesting. Dit komt vooral omdat het uittesten van herstelmaatregelen combineert met het steeds verder verbeteren van die maatregelen door evaluatie en monitoring van de resultaten.

De kennisontwikkeling vond plaats in de deskundigenteams, waarin terreinbeheerders en inhoudelijke experts nauw samenwerkten. De uitgevoerde effectgerichte maatregelen (EGM) hebben inmiddels geresulteerd in terugkeer of toename van talrijke bedreigde soorten.

Voor een aantal ecosysteemtypen is inmiddels vrij goed bekend welke effectgerichte maatregelen succesvol kunnen zijn. Voor andere ecosysteemtypen en voor de fauna is de kennisontwikkeling over de effectiviteit van herstelmaatregelen van start gegaan.

Van de onderzoeken die in het kader van OBN uitgevoerd zijn, vindt u op deze site de rapporten in pdf formaat. Ze staan onder de menutoets OBN rapporten op de home-pagina. Ook de pdf-bestanden van de OBN nieuwsbrief zijn via de homepagina te bereiken.


Onderwerp bijgewerkt op: 2015-07-02

 

Zoek via Natuurportal:kennis delen met Groen Kennisnet
help
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website